גילוי נאות

כל האמור באתר זה אינו מהווה בשום מקרה הצעה כלשהי לרכישת ניירות ערך של השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט (1992) – ("השותפות") או של כל תאגיד אחר.

המידע המפורסם באתר זה אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ואינו מהווה בשום מקרה המלצה או חוות דעת כלשהי. ייעודו של האתר הוא אך ורק סקירה, סכמתית וכללית, בקשר עם פעילותו העסקית של מר יגאל לנדאו לאורך השנים.

יגאל לנדאו לרבות כל גוף או תאגיד הקשורים אליו, השותפות ו/או רציו חיפושי נפט בע"מ השותף הכללי בשותפות ("השותף הכללי"), אינם אחראים לאמור באתר. תחזיות והערכות הכתובות באתר, מושפעות מגורמים שונים שאין למנהלי האתר או לכל אדם ו/או גורם אחר הקשור לאתר שליטה עליהם.

מר יגאל לנדאו הינו דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי ומחזיק בניירות ערך של השותפות. כמו כן, משפחת לנדאו הינה מבעלות השליטה בשותף הכללי בשותפות.